Her finner dere sakspapirene til Bærum pistolklubbs årsmøte, som holdes som et skriftlig årsmøte i tiden 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Et skriftlig årsmøte er en nødløsning i en tid hvor det er vanskelig å møtes fysisk. Møteformen egner seg kun til møter hvor det ikke skal behandles kontroversielle saker, noe styret mener er tilfellet for årets møte. Styret ser det likevel som viktig at så mange som mulig deltar i møtet. Dette gjøres ved å avgi stemme pr. e-post. Se innledningen på s. 2 samt forretningsorden som dere finner i Pkt. 7 på samme side. 

Ved et skriftlig årsmøte regnes de som avgir stemme pr. e-post som deltagere i møtet. Det er derfor et sterkt ønske fra styret om at så mange som mulig avgir stemme. Det er mulig å stemme for eller imot enkeltforslag, eller man kan stemme for (eller imot) samtlige forslag samlet. Dette gjøres i så fall ved at man sender en e-post med tekst “Jeg stemmer for (eller imot) samtlige forslag og saker som fremkommer i saksdokumentene”. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved et skriftlig årsmøte ikke er anledning til å fremme alternative kandidater under valget. Dersom noen insisterer på å fremme alternativ kandidat til et verv, eller en eller flere kandidater skulle få flere stemmer “imot” enn “for”, vil møtet måtte avlyses og utsettes til vi kan avholde et ordinært møte.

Styret presiserer at det er viktig å avgi stemme selv om du er enig i alle forslag og saker. Hvis ikke, vil du ikke bli regnet som deltagende i møtet.

Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til post@bpk.no.Stemme avgis til post@bpk.no i tidsrommet 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Hilsen

Morten Støen

leder i BPK