Lov for Bærum pistolklubb, stiftet 7. desember 1982, med senere endringer, senest av 20.2.2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av Norges skytterforbund.
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Bærum
idrettsråd.
(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtaktreffes,
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket
behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved
årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til
idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen
to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt
når klagesaken er avgjort.
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre,
råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at
ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to
personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til
idrettslaget.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som
ilegger sanksjoner.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet
over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan
benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20%, eller,
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er
ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som
overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité
mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person
som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik
økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med
en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av
en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnede til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall
av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes
kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak.
Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte
sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap
som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder
undertegne.
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette
gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal
engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv
om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som
ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i
regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom
idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte
grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres
berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes
karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og
underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem
år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av
minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal
være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal
spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med
mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet
fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti
Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at
andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er
åpent for medlemmer og andre med møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av
årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på
nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører
behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt
til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Leder.
b) Nestleder.
c) Sekretær.
d) Kasserer.
e) To styremedlemmer.
f) To varamedlemmer.
g) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
i) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
j) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.
Leder velges for ett år av gangen, mens nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
velges for 2 år av gangen. Nestleder, kasserer, ett styremedlem og ett varamedlem det ene året, og
sekretær, det andre styremedlemmet og det andre varamedlemmet det andre året.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte,
eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke,
og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt
som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2
ukers frist etter:
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret
iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

§ 20 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret
er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og
sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for
barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å
utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og
forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper
(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling
av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har
vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt
kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på
kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter
en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning,
treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av
fullmakt gitt av årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på
annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs
lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er
vedtatt av styret.
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte
stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved
eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der
det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6
måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved
enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal
skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets
årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget.
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved
oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.