BPK ønsker å etablere en innendørs skytehall på Skui, Ringeriksveien 249. Ringeriksveien 249, har gnr/bnr 67/12 og eies av Bærum Kommune. Idrettslaget Jutul sitt gamle klubbhus står på denne tomten i dag. BPK ønsker å bygge en innendørs skytehall i tilknytning til Jutuls gamle klubbhus. Gjeldende reguleringsbestemmelser, plannummer 1980017, åpner kun for at bygningsrådet kan godkjenne «innretninger og konstruksjoner som ansees tjenelig for arealenes bruk til fritidsformål». BPK vil derfor søke om noen endringer i disse reguleringsbestemmelsene, slik at det skal bli mulig å bygge en innendørs skytehall på tomtens felt F6, som vist på tegninger på denne siden. BPK har en intensjonsavtale med Jutul om å kjøpe det gamle klubbhuset som står på tomten i dag, dersom det blir mulig å bygge en skytehall i tilknytning til huset. 

Fasader og utforming av skytehallen går frem av tegningene og av beskrivelser som er lagt ut på denne siden
Fasader og utforming av skytehallen går frem av tegningene og av beskrivelser som er lagt ut på denne siden

Litt om bakgrunnen for å etablere en innendørs skytehall på Skui.

For noen år siden ble skytehallen på Norges Idrettshøyskole (NIH) nedlagt. Dermed sto BPK, med noen av landets beste skyttere og et aktivt miljø, uten treningsmuligheter vinterstid. Siden den gang har vi sett etter et sted å leie oss inn, uten å finne noe. Vi ønsker nå å bygge en hall som dekker vårt behov både for innendørs kruttskyting, men også for luftskytingen, som midlertidig holder til i lokaler under Kolsås kjøpesenter. Banen vil ikke medføre utendørs støy eller utslipp, og vil i tillegg også bli en avlasting for skytingen utendørs på Løvenskioldbanen. En moderne hall vil romme fasiliteter tilpasset handikapidretten og vil dekke behovet til et økende antall HC luftrifleskyttere, et miljø som har vokst ut av Vestre Bærum Salongskytterlags (VBS) bane på Rykkinn. Idrett for funksjonshemmede er en sentral del av integreringsarbeidet og tilretteleggingen for funksjonshemmede i samfunnet. Aktivisering og gleden ved å mestre og å være i bevegelse er grunnleggende i arbeidet med idrett for funksjonshemmede, inkludert gleden av å konkurrere og prestere. På ungdomssiden vil banen med luftskyting tilby et miljø med voksenkontakt og mestring. Nærhet til skole vil gi et supplement til lokal ungdom. Vi har skyttere fra 12 til 80 år. Skyting er en stor idrett, og det har dukket opp flere moderne haller i Norge. En skytehall på Skui vil være et godt tilbud for alle interesserte i nærområdet og er en nødvendighet for BPK.

Kunngjøring i Budstikka

Første fase i prosjektet er å søke om endring i reguleringsbestemmelsene for området. BPK har rykket inn følgende kunngjøring i Budstikka:

FORNYET KUNNGJØRING OM SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGS-BESTEMMELSENE FOR GNR 67/ BNR 12, RINGERIKSVEIEN 249 PÅ SKUI MED MÅL OM ETABLERING AV EN INNENDØRS SKYTEHALL.

Bærum Pistolklubb (BPK) ønsker å etablere en innendørs skytehall på Skui, Ringeriksveien 249. Iht plan- og bygningslovens §12-8 varsles om at BPK søker Bærum Kommune om endring av reguleringsbestemmelsene for gr 67/bnr 12, felt 6, iht reguleringsplanen av 1983. Hensikten med søknaden er å få endret reguleringsbestemmelsene slik at det vil være mulig for BPK å etablere en innendørs skytehall på tomten.

Oversiktsbilde av tomt og skytehall

FORMÅLET MED PROSJEKTET
BPK ønsker å bygge en innendørs skytehall i tilknytning til Jutuls gamle klubbhus. Skytehallen planlegges med en kjelleretasje og en etasje over bakkeplan. Hensikten med prosjektet er å bygge en arena hvor BPKs medlemmer og andre aktive skyttere kan praktisere og trene skyting. Skyting er en idrett med mange grener og muligheter. Det er en presisjons-idrett som stiller krav til egenskaper som konsentrasjon, presisjon, respekt og mental styrke. Skyting er en helårsidrett som er tilknyttet Norges Skytterforbund. I skyting konkurrerer man både med seg selv og andre. Det er gode muligheter for dem som ønsker å konkurrere og det er mulig å kun møte på treninger bare for å ha det gøy. En innendørs skytehall på Skui vil gjøre det mulig for BPK å legge til rette både for rekrutteringen til idretten og for dem som har holdt på en stund. BPK vil ha fokus på universell utforming (UU) slik at alle kan trene og utvikle den interessen de har for denne idretten.

MER INFORMASJON PÅ BPK SINE HJEMMESIDER
BPK har lagt ut tegninger og mer informasjon om dette prosjektet på vår hjemmeside www.bpk.no. Her vil det gå frem at Idrettslaget Jutul sitt gamle klubbhus vil bli stående, og alle nåværende funksjoner vil kunne opprettholdes. Skytehallen planlegges bygget i tilknytning til klubbhuset. Det planlegges en 25 m bane under bakkenivå, i kjelleretasjen, og en 10 m bane for luftvåpen samt oppholdsrom i etasjen over bakkenivå. BPK vil understreke at all skyting vil foregå innendørs og bygningen vil bli godt sikret og lydisolert iht gjeldende krav. Skytehallen er planlagt plassert på allerede opparbeidet areal slik at terrenginngrep minimeres og slik at det tas hensyn til eksisterende vegetasjon både i anleggsfasen og i driftsfasen.

Frist for å sende inn merknader er 4 uker.
BPK har grunnet ferietiden forlenget fristen for å sende inn merknader til utgangen av august. Merknader må være mottatt innen 31-08-2019

Evt. merknader kan sendes til:
Bærum Pistolklubb
Postboks 101
1332 Østerås
Eller på epost til: skytehall@bpk.no 

NOEN RELEVANTE PUNKTER OM PROSJEKTET

Når fristen for innsending av merknader har gått ut vil BPK inkludere mottatte merknader i søknaden om endring av reguleringsbestemmelsene, som sendes til kommunen.

Planlagt turvei. Skytehallen kommer ikke i konflikt med turveien:

Veien fra Ringeriksveien opp til klubbhuset går i dag i en sløyfe rundt det gamle klubbhuset. Det fremgår av tegn nedenfor at med den plasseringen skytehallen får så vil veisløyfen brytes slik at det blir en stikkvei til østsiden og en stikkvei til vestsiden av skytehallen. Avkjørselen for stikkveien som fører til vestsiden av skytehallen vil bli anlagt lenger opp mot klubbhuset enn den er i dag. Det vil gjøre det mulig å legge den planlagte turveien slik at den bare får ett krysningspunkt med veien opp til skytehallen, og slik at turveien vil kunne legges mellom stikkveien til klubbhuset og den eksisterende veien ned til fotballbanen uten problemer.

Bilde av skytehall og planlagt turvei

LØSNING FOR PARKERING
Det vil bli opparbeidet parkeringsplasser for til sammen 15 biler, fordelt med 4 på østsiden og 11 på vestsiden av hallen. I tillegg vil det bli anlagt to HC-plasser. Dette vil dekke BPK sitt behov for parkering på vanlige treningskvelder og på de fleste stevner. Ref tegning nr 0004.

Ved større stevner i helger og på kveldstid vil det være mulig å parkere på plasser i nærheten, f.eks på Skui skole.

Avkjørsel for veien fra skytehallen til Ringeriksveien.
Sikt i avkjørselen må godkjennes av Statens Vegvesen. Statens vegvesens krav til frisikt i begge retninger i avkjørselen vil bli ivaretatt og Statens Vegvesen er kontaktet for å få godkjent avkjørselen slik den er.

BEHOV FOR MER SLUKKEVANN
Brannkum blir opprettet i forbindelse med eksisterende pumpestasjon på eiendommen.

STØY
Det ikke vil foregå skyting utendørs på området. All skyting vil foregå innendørs. Hallen vil bli lydisolert slik at støy vil holde seg godt innenfor gjeldende grenser. Den delen av hallen som genererer mest støy innendørs vil være kjelleretasjen. Denne er nedgravd med betongvegger. I etasjen over bakkenivå vil det kun skytes med luftvåpen, som ikke genererer støy på samme måte som kruttvåpen. Også denne skytingen vil skje innendørs.

Grøntstruktur og naturmangfold.
Hallen planlegges slik at det både i anleggsfasen og i driftsfasen senere blir tatt hensyn til natur og grøntområder på området. Bl.a. så har vi planlagt parkeringsplasser slik at bilene parkeres inn mot veggen på skytehallen og ikke ut mot skogen.

NOEN PUNKTER OM PLANLAGT FREMDRIFT I PROSJEKTET

 •  Nabovarsler vil bli sendt ut før 1 juli. Svarfrist 1 mnd fra utsendelsesdato.
 • Søknad om endring av reguleringsbestemmelsene for tomten vil bli sendt så snart tilbakemeldinger er mottatt og inkludert i søknaden. 
 • Tilbakemeldinger vil bli ivaretatt i det videre arbeidet med detaljplanlegging.
 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil bli sendt så snart som mulig. 
 • Det vil bli etablert en byggesak og finansieringsplaner for bygging og drift vil bli utarbeidet.

OVERSIKT OVER BILDER

 • • Tegn nr. 0001 Sideriss Øst, Vest
 • Tegn nr. 0002 Sideriss Sør, Nord
 • Tegn nr. 0003 Etasjesnitt Nord
 • Tegn nr. 0004 Parkeringsplan
 • Tegn nr. 0005 Illustrasjonsplankart
 • Tegn nr. 0006 Reguleringsplankart
 • PDF PLAN